ES parama

UAB „Mantika“ vykdo projektą „Vibracinių transporterių darbo sąlygų tyrimas ir jų projektavimo metodikos sukūrimas“. Projektas dalinai finansuojamas Europos sąjungos Sąjungos struktūrinės paramos ir regioninės plėtros fondo lėšomis, pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ įgyvendinimo priemonę VP-1.3-ŪM-05-K „Inočekiai LT“. Projekto kodas VP2-1.3-ŪM-05-K-146. Inovacinio čekio suma 16.112 Lt, prašoma kompensuoti iš ES fondų suma 12.500 Lt.

Projekto tikslas - sudaryti kompiuterizuotą pramoninių vibracinių transporterių projektavimo metodiką, kuri leistų greitai parinkti minėto įrenginio pagrindinius konstrukcijos parametrus, įvertinant užsakovo reikalavimus. Realizuojant projektą atliekami transportuojamų medžiagų savybių, vibracinio transporterio naudojamo energijos šaltinių, o taip pat  jo tampriai pakabai naudojamų konstrukcijų analizė. Kai kurie numatomi sprendimai patikrinami eksperimentiškai gamykloje.

Paslaugos teikėjas Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas.